Skip to main content

آزمایشگاه

عصر کنونی را می‌توان عصر کیفیت نامید. در چنین شرایط رقابتی و با تولیدات در سطح انبوهی، تنها تولیدکنندگانی می‌توانند موفق باشند که محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش بهتری ارائه کنند. درواقع، کنترل کیفیت به یکی از ملاحظات اصلی قبل از تولید هر محصول تبدیل شده است. کنترل کیفیت بهتر منجر به بهره‌وری بهتر از منابع موجود و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

انگشت آزمون

حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی، عدم تماس انگشتک آزمون با قسمت های برق دار

های ولتاژ (High Voltage)

آزمون استقامت الکتریکی، تحمل ولتاژ 2000 ولت AC

میگر

آزمون مقاومت عایق اعمال ولتاژ500 ولت DC

تست دوام

آزمون استقامت الکتریکی، تحمل ولتاژ 2000 ولت AC

تست ضربه

آزمون استقامت مکانیکی، اعمال ضربه

گلوایر

مقاومت مواد عایقی در برابر حرارت غیر عادی و آتش آزمون سیم ملتهب در دمای 650 درجه و 850 سلسیوس

کوره آون

مقاومت در برابر حرارت ، آزمون دمای 100 درجه سانتیگراد و آزمون فشار ساچمه در دمای 125 درجه سانتی گراد

تست رطوبت

مقاومت در برابر کهنگی و رطوبت (آزمون در دمای +70.2 سلسیوس به مدت 7 شبانه روز)

x